Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Dienstenaanbod

In de folder van de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar staat wat wij precies doen. Deze folder kunt u hier downloaden. 

Verbindende netwerkorganisatie in de wijk

We ontwikkelen én organiseren bewoners- en wijkdiensten, op basis van behoeften. We doen dit samen met andere bewonersorganisaties en wijkpartners die actief zijn op het gebied van cultuur, welbevinden, gezondheid, zorg, groen, duurzaamheid en energie. We willen toegroeien naar een verbindende organisatie in de wijk. We zijn in 2019 gestart met de eerste activiteiten. 

Hieronder een overzicht van waar Oost voor Elkaar zich onder meer voor inzet:

• Wijkinformatiepunt Utrecht Oost

• Praktische hulp

• Buurtnetwerk

• Wijkdebatten

• Digitaal platform 

• Onderwijs & Onderzoek

• Wijkpact 'Samen Oost'

• Wijkmagazine Oost voor Elkaar

Nieuwe collectieve opgaven

We staan altijd open voor nieuwe ideeën in de wijk die aansluiten op onze visie en missie. Denk aan collectieve acties op het gebied van duurzaamheid, gezamenlijke energievoorziening, wooncoöperaties of woongroepen. Via Oost voor Elkaar vind je medestanders en we helpen dergelijke projecten op te zetten en andere bewoners te mobiliseren.

Ben je een wijkbewoner met een idee of plan, dat aansluit bij onze missie en visie? Iets waar de buurt socialer of duurzamer van wordt en ons netwerk verder versterkt? Mis je een activiteit in de buurt? Of ben je een professional en heb je een aanbod voor de buurt? Kom gerust eens praten, er is veel mogelijk.

Buurtontmoetingsplekken

Met wijkpartners en in het kader van het Wijkpact 'Samen Oost' maken we in 2022 een begin met de omslag naar 'buurtontmoetingsplekken' waar informatie en activiteiten op buurtniveau worden verbonden, nog dichterbij en nog meer vertrouwd.