Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Samen Oost

Bewoners en organisaties op het gebied van participatie, welzijn, gezondheid en zorg in Oost werken samen in het kader van het Wijkpact 'Samen Oost'.

Opgaven in Utrecht Oost

De vier belangrijkste opgaven die in het Wijkpact 'Samen Oost' zijn benoemd:

a) meer sociale cohesie in de buurten van Oost door buurtbewoners te faciliteren met het oog op meer vrijwillige inzet en informele zorg voor elkaar.

b) meer laagdrempelig en preventief werken: het versterken van de signaalfunctie in de buurt en meer proactief werken (achter de voordeur, stimuleren van buurtnetwerken en deelname aan sociale initiatieven en sport- en leefstijlactiviteiten).

c) meer aandacht voor zelf- en talentontwikkeling zodat bewoners zoveel mogelijk zelfstandig dagelijks functioneren en naar vermogen bijdragen aan de buurt.

d) meer aandacht voor een gezonde leefstijl en positieve gezondheid  bij bewoners, cliënten of patiënten.

Juiste vraag op de juiste plek

De ambitie is dat vraag en aanbod in de wijk beter bij elkaar komen en dat de juiste vraag, ondersteuning of zorg op de juiste plek worden opgepakt door hechte samenwerking. Als eerste zichtbare stap voor bewoners is een Meterkastkaart gemaakt.

Transparante overlegstructuur

In het Wijkpact 'Samen Oost' zijn afspraken gemaakt over doelen, waarden, gemeenschappelijke 'instrumenten' en een transparante overlegstructuur. Er is een regiegroep ingesteld en partners organiseren vier keer per jaar bijeenkomsten. Klik hier voor het Wijkpact 'Samen Oost' en hier voor een compacte en visuele samenvatting met een overzicht van de partners.

Ook partner worden? Dat kan!

Wil je ook partner worden van het Wijkpact 'Samen Oost'? Dat kan! Mail naar info@oostvoorelkaar.nl en dan ontvang je het Wijkpact 'Samen Oost'. Hieronder staan de randvoorwaarden voor deelname:

  • het hebben van één aanspreekpunt vanuit de eigen organisatie voor de wijksamenwerking
  • mede-organiseren van een wijkbijeenkomst (samen met een of twee andere wijkpartners)
  • mede vormgeven aan de inhoud en de realisatie van (specifieke punten uit) de wijkagenda
  • aanwezigheid van medewerkers of zzp-ers tijdens vier gezamenlijke wijkbijeenkomsten die ieder jaar worden georganiseerd
  • informeren van medewerkers en zzp-ers over de gemaakte afspraken en de wijkbijeenkomsten